Menu Luk

Vedtægter

RAMSØ HALLEN

– § 1 –

Ramsø Hallen er en del af Roskilde Kommune og bopælen er Ramsømaglevej 19, 4621 Gadstrup.

– § 2 –

Formålet er at drifte Ramsø Hallen Gadstrup, og i den forbindelse varetage alle brugere/afdelingers interesser, ud fra det af Roskilde Kommune godkendte driftsbudget.

– § 3 –

Alle borgere med interesse for Ramsø Hallen kan deltage i den årlige halforsamling.

– § 4 –

Stk. 1. For Ramsø Hallens forpligtigelser hæfter Roskilde Kommune.

Stk. 2. Roskilde Byråd er Ramsø Hallens højeste myndighed og beslutninger truffet af Ramsø Hallens Bestyrelse, skal være i overensstemmelse med kommunal lovgivning og Roskilde Byråds generelle vedtagne politiker.

– § 5 –

Der afholdes hvert år halforsamling i den 3. måned efter regnskabsårets afslutning med forudgående indvarsling på hallens hjemmeside og ved opslag i hallen, minimum 14 dage forud.
Såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt i forhold til folkesundhed, forsamlingsforbud eller andre begrænsninger, kan halforsamlingen afholdes virtuelt.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse til godkendelse af regnskabet for det sidste afsluttede regnskabsår.
  4. Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af
    3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
  1. Eventuelt

– § 6 –

Stk. 1. Ekstraordinær halforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det fornødent.

Stk. 2. Endvidere kan mindst 50 stemmeberettigede begære afholdt ekstraordinær halforsamling, når anmodning derom, underskrevet af de pågældende stemmeberettigede og med angivelse af dagsorden, indsendes til bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at supplere den foreslåede dagsorden, og skal foranledige halmødet afholdt inden 1 måned fra begæringens modtagelse.

Stk. 4. Indkaldelse sker på samme måde som gældende for den ordinære halforsamling.

– § 7 –

Stk. 1. Afgørelser på halforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, dog kræver ændring af vedtægter mindst 2/3 stemmeflertal. Vedtægter skal efterfølgende godkendes af Roskilde Byråd

Stk. 2. Halforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.

Stk. 3. Stemmeret har alle medlemmer af Gadstrup Idrætsforening. Stemmeret kræver min. 6 måneders medlemskab.

Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på halforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar.

– § 8 –

Stk.1. Ramsø Hallen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 6 vælges på den årlige halforsamling for en periode af 2 år med 3 hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk.2. Hver afdeling i Gadstrup Idrætsforening kan opstille én kandidat til bestyrelsen. Kun opstillede kandidater kan vælges til bestyrelsen. Navne på opstillede kandidater skal foreligge senest 14 dage før afholdes af den årlige halforsamling. Kandidaterne offentliggøres på Ramsø Hallens hjemmeside.

Stk. 3. Bestyrelsen kan dispensere fra § 8 stk.2.

Stk.4. På den første stiftende halforsamling vælges 6, hvoraf halvdelen – efter lodtrækning – er på valg på halforsamlingen i 2017.

Stk. 5. Roskilde byråd vælger blandt sine medlemmer, et bestyrelsesmedlem. Dennes valgperiode vil altid være identisk med byrådets funktionstid.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

– § 9 –

Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte forretningsudvalg og andre udvalg og bestemmer forretningsordenen for disse.

Stk. 2. Bestyrelsen har kompetencen til at ansætte og afskedige halinspektør, og udarbejder stillingsbeskrivelse. Ansættelse og afskedigelse af halinspektør sker i samarbejde med Roskilde Kommune.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 4. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse.

Stk. 5. Halinspektøren varetager den daglige drift.

– § 10 –

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

– § 11 –

Regnskabet følger kalenderåret, og skal fremlægges på Ramsø Hallens hjemmeside senest 14 dage før den årlige halforsamling.

______________________________________________________

§ 5 oprindelige tekst blev ændret på generalforsamlingen 2021

Der afholdes hvert år halforsamling i den 3. måned efter regnskabsårets afslutning med forudgående indvarsling på hallens hjemmeside og ved opslag i hallen, minimum 14 dage forud.

 

 

Ramsø Hallen | Ramsømaglevej 19 | 4621 Gadstrup | tlf. 46 19 10 01