Menu Luk

Ideoplæg Ramsø Hallens udvidelse

1 Forord

Gadstrup er en landsby med et stort antal frivillige organisationer, der igen har mange medlemmer. Faciliteterne i Ramsø Hallen bliver udnyttet maksimalt, og der er ikke plads til den livsvigtige udvikling, hverken indenfor de kendte og/el. nye foreninger.
Foreningerne under GIF har derfor gennem flere år arbejdet målrettet på en ombygning og en mindre udvidelse af Ramsø Hallen, så den kan imødekomme de nuværende og fremtidige behov inden for motion, konkurrence, forsamlinger, stævner og virke som byens samlingspunkt.

2 Grundlag for projektet

Ramsø Hallen blev oprindelige opført i 1975, som så mange haller i Danmark med forbillede Niels Buchs hal i Ollerup og er disponeret ud fra en hånd- fodboldboldbane, hvor på der er tilbygget faciliteter til omklædning, opbevaring, kontorer, toiletter mv. samt et cafeteria på gavlen.

I 1987 blev der tilbygget en mindre “hal 2”, primært til gymnastik. Hal 2 blev proportioneret ud fra datidens redskaber og efter en stram økonomi.

I 2006 får Gadstrup Motion stillet jord til rådighed af hallen og de starter motionen op ved, at bygge deres egen pavilloner op foran hallen. Bygningerne står dog på lånt tid, da det er på en 5-årig dispensation fra Roskilde Kommune, og målet er derfor at indlemme Gadstrup Motion i haludvidelsen.

I 2011 bliver pladsen dog for trang og motionsafdelingen må udvide, for at kunne huse de mange medlemmer og aktiviteter.

Ramsø Hallen favner i dag mange former for sportsudfoldelse. Fodbold, håndbold, badminton, gymnastik, kettlebell, spinning, billard, tennis, fitness, circle cross, løb og meget mere.

Ramsø Hallen benyttes i dagtimerne af skolen, klubberne og andre institutioner fra byen og oplandet.

Ramsø Hallens faciliteter er med tiden blevet utidssvarende og kapaciteten er reelt opbrugt, hvilket gør udvikling samt imødekommelse af nye sportsgrene og initiativer svære og til tider umulige at gennemføre.

Byen Gadstrup har indenfor de sidste 20-25 år ændret status fra en by med bager, slagter, banker mv. til en by, hvor man i dag primært bor og pendler til og fra sit arbejde andre steder.
Byen har derfor mistet sine tidligere samlingspunkter, hvor borgerne kan mødes og tale sammen.

Dette er baggrunden for at Ramsø Hallens bestyrelse har søgt kommunen om midler til udvidelse af faciliteterne i Ramsø Hallen, der kan sikre det frivillige foreningslivs trivsel og udvikling, samt skabe et samlingspunkt for byens borgere.

2.1 Brugerundersøgelse

I forbindelse med oplæg til udvidelsen af Ramsø Hallen, er der iværksat en undersøgelse som er koncentreret omkring de forskellige foreninger der har beskrevet deres behov for hal kapacitet 10 år frem i tiden.
Brugerundersøgelsen viser med tydelighed – et endda stort behov for mere plads til, at kunne rumme de mange aktiviteter som Ramsø Hallen bør kunne tilbyde brugere og borgere i Gadstrup og omegn.

* Resultatet som bilag

2.2 Borgerundersøgelse

Der er ligeledes afholdt en borgerundersøgelse, hvor samtlige borgere i postdistriktet 4621 Gadstrup har haft mulighed for, at svare på spørgsmål vedr. deres brug af hallen, samt ønsker til en haludvidelse.
Borgerundersøgelsen blev gennemført med hjælp fra DGI Huse & Haller, som har en del ekspertise inden for denne form for undersøgelser.
Borgerundersøgelsen sluttede af med en workshop, som blev afholdt i Ramsø Hallens cafeteria.Her var forventningsfulde og meget iderige borgere mødt op og bidrog med in-puts og meninger.

Workshoppen var delt op i to dele:

 1. Først gennemgik Simon Roslyng fra DGI Huse & Haller udviklingen i måden brugerne vil dyrke deres idræt i fremtiden. Hovedtrækkene vil være at holdsporten vil bestå nogenlunde som den ser ud i dag og det store pres vil komme fra motionister, som gerne vil dyrke sport mere individuelt. Både hvad angår motionsform og tidspunkt – altså ”sport on demand”.
 2. Herefter blev sammenstillingen af de mange svar fra borgerne gennemgået og det måtte konstateres, at svarene faldt ganske godt i tråd med de tidligere omtalte behov og ønsker.
 3. Herefter blev deltagerne delt op i 6-mandsgrupper og fik nogle relevante emner, som skulle diskuteres. Hver gruppe fremlagde hver deres resultater og resultaterne blev samlet i et idékatalog, som har været meget brugbart for den nye projektgruppe.

* Resultat vedlægges som bilag

3 Eksisterende forhold

Gadstrup by og omegn har godt 3.500 indbyggere med en stigende tendens, til at nå over 3.600 i 2018.
Befolkningsprognosen viser en tendens mod, at der bliver flere ældre borgere i byen.

* Befolkningsprognosen vedlægges

3.1 Fysiske forhold

Ramsø Hallen er bygget i 1975. Og indeholder i dag følgende faciliteter:

 • Foyer
 • Cafeteria
 • Hal 1, ca. 22 x 44 meter (håndboldbane)
 • 4 omklædningsrum i forbindelse med hal 1 med adgang inde og ude
 • Hal 2, ca. 20 x 20 meter inkl. gammel springgrav
 • 2 omklædningsrum i forbindelse med hal 2
 • 2 omklædningsrum i forbindelse med boldbanerne, ude
 • 2 depotrum til opbevaring af redskaber og materiel
 • Hal 3, ca. 18 x 6 meter på 1. sal over cafeteriet
 • 1 møderum
 • 1 billardrum
 • 2 offentlige toiletter med adgang fra foyeren
 • 2 Udendørs tennisbaner

Motionscentret består af følgende faciliteter:

 • Toilet
 • 2 omklædningsrum
 • Spinning rum
 • Fitnessrum med motionsmaskiner
 • Hyggerum med TV
 • Kontor til instruktørerne

Seneste beslutning er, at hyggerum med TV bliver ombygget og medtaget som træningslokale.

3.2 Matrikelskel

Ramsø Hallen, inkl. motionscenteret er beliggende på matr. nr. 2d Gadstrup by, Gadstrup.

En kommende udvidelse kan ske på og henover matr. nr. 2d, 3cl og 2b Gadstrup by, Gadstrup.

Der henvises til matrikel kort bilag XX

Mulige udvidelsesområde er vist på kort bilag XX

3.3 Naboer

Ramsø Hallens nærmeste naboer er:

 • Gadstrup Skole
 • Gadstrup Fritidscenter
 • Gadstrup SFO
 • Børnehaven Svanen
 • Ramsømaglevej 23 og 25
 • Fodboldbaner
 • Markarealer Ramsø Hallens næreste naboer

Der har været en dialog med naboerne om det kommende byggeri og der skal tages behørigt hensyn til dem i projektet.

3.4 Eksisterende planer

Område 2d er beskrevet under Partiel byplansvedtægt nr. 9 (9.RAM).
Paragraf 4
Det skal undersøges om planerne kan udføres uden dispensation fra plan 9.RAM.

Partiel byplansvedtægt nr. 9 beskriver hvilke områder der kan benyttes til bl.a. sportshaller. Områderne fremgår af kortbilag til byplanen.

Såfremt det ønskes at afvige i mindre omfang fra planen kan dette dispenseres af byrådet og miljøministeriet.

4 Foreningslivet

Følgende foreninger og organisationer har i dag deres virke i Ramsø Hallen:

 • Gadstrup Motion
 • Ketlebell
 • Crossfit
 • Gadstrup Fodbold
 • Gadstrup Håndbold
 • Gadstrup Gymnastik forening
 • Gadstrup Team Gym
 • Gadstrup Skole
 • GadstrupFritidsklub
 • Svanen
 • Lærken
 • Hyldebo
 • Gadstrup Idrætsforening
 • Billard
 • Kroket
 • Tennis
 • Badminton
 • Handicapidræt
 • Natsport
 • Dagplejen

Der har fra sæsonen 2012 til 2013 været en stigning i det samlede medlemstal fra 1451 til 1546 hvilket svarer til en fremgang i antal medlemmer på ca. 7 % og forventningerne til det samlede antal medlemmer er en fortsat stigning i de fleste foreninger.

Dette underbygges af en undersøgelsesrapport fra Lokale og anlægsfonden, hvor rapporten, ‘Danskernes motions- og sportsvaner 2007’, viser, at andelen af voksne danskere, der dyrker regelmæssig sport eller motion siden 1998 er steget fra 51 til 56 procent.

Det skal tilføjes, at det er udelukkende den ældre del af befolkningen over 40 år, som står for denne fremgang. Blandt teenagere er et stort frafaldsproblem, når det drejer sig om dyrke sport og motion regelmæssigt. De 13 til 15-årige står for den største nedgang i andelen af regelmæssigt aktive, og der er 10 procent færre i denne aldersgruppe i forhold til for ti år siden.

5 Projektet

Hvis der fortsat skal være en udvikling i foreningslivet i Ramsø Hallen, kræves der både en ombygning af de nuværende faciliteter samt en udvidelse af det samlede areal, så vi kan sikre faciliteterne til de mange frivillige initiativer som findes i Gadstrup.
Roskilde kommune har budgettet med penge til projektet i 2015 og 2016.
Nedenfor er beskrevet de intentioner, der ligger til grund for projektet, som skal sikre muligheden for videreførelsen og udviklingen af det frivillige foreningsliv i Gadstrup samt skabe et samlingspunkt for byens borgere.

5.1 Helhedsplan

Udbygningen af Ramsø Hallen skal planlægges ud fra en helhedsplan, der inddrager og inkluderer hele byen, dens borger og institutioner. Den konkrete udvidelse af Ramsø Hallen er således første del af en vision for det samlede Gadstrup i en overordnet helhedsplan.
Emner og ønsker til indholdet til en helhedsplan er beskrevet nedenfor:

5.1.1 Institutionerne

Ramsø Hallen er i dag og skal i fremtiden være en åben mulighed for institutionerne i Gadstrup og omegn. Der skal arbejdes på en integration af de omkringliggende institutioner i hallens aktiviteter, således at hallen stilles til rådighed for disse i de timer, hvor den i forvejen er ledig. Det gælder, Klubben, SFO’en, børnehaverne og dagplejerne.

5.1.2 Helhedsskolen

I den kommende tidindføres helhedsskolen i hele landet – og da Gadstrup Skole oven i dette også er en DGI-skole vil en opgradering af faciliteterne i Ramsø Hallen kunne imødekomme nogle af de udfordringer, som omlægningen til helhedsskolen kræver, med mere idræt og flere aktivitetstimer. Flere timer med fysisk aktivitet passer rigtigt godt sammen med prædikatet som DGI skole. Faciliteter til imødekommelse af DGI skole og helhedsskole skal indtænkes i projektet på sigt.

Fremskaffes faciliteterne til helhedsskolen kan dette ligeledes være en katalysator for et integreret samarbejde med skoolen og de frivillige organisationer og foreninger – til alles fordel.

5.1.3 Gadstrups samlingspunkt

Det er intensionen, at området med klubben, skolen og hallen skal fungere som byens samlingspunkt for både børn, unge og ældre. Hallen som samlingspunkt skal erstatte de tidligere landsbys samlingspunkter som var banken, bageren og butikkerne som grundet udviklingen ikke findes i lokalsamfundet mere. Hallen som samlingspunkt skal i særlig grad have fokus på de unge, og skal tilbyde dem et sted, hvor de kan mødes under sunde og meningsfulde formål.
Området skal virke åbent og imødekommende, så borgerne bydes indenfor.
Aktiviteterne og livet i hallerne skal trække folk til stedet, så de igen kan bidrage med liv og aktivitet til hallen.
Hallen skal, være et sted, hvor man lige tager op for at mødes med de andre og ser hvad der sker også selv om man ikke har et egentligt gøremål der.

Det er ideen, at der på sigt skal være plads til liberale erhverv som fysioterapi, frisørsaloner, massører og andre sportsrelaterede erhverv. Når der skal foretages en opgradering af den eksisterende idrætshal, er det vigtigt at være opmærksom på muligheden for at samle en eller flere funktioner, så der skabes en økonomisk bæredygtighed, f.eks. inden for:

 • sundhedsområdet som lægepraksis,
 • sundhedsplejerske,
 • genoptræning, etc.
 • kulturelle institutioner
 • tilbud som biograf/storskærm,
 • værksteder,
 • atelier,
 • galleri,
 • netcafé
 • etc.

5.1.4 Løberute

Området i og omkring Gadstrup er oplagt til løb. Det er intensionen, at der skal etableres en rute rundt om Gadstrup på ca. 4 km, hvor der placeres en række udendørs træningsfaciliteter som man kender det fra f.eks. parker. Træningsfaciliteterne kan være hightech træningsmaskiner eller simple redskaber som sten og træbjælker.Gadstrup løbe rute (ca. 4 km.) De blå ringe angiver træningsredskaber i terrænet.
En rute som vist ovenfor kan benyttes af skolen i idrætsundervisningen, af skolebørnene som sikker skolevej og af byens borgere som udflugtsmål og vandre sti.

5.1.5 Trafiksikkerheden

Området omkring institutioner, skole og haller er som andre steder en trafikal udfordring. Det er derfor oplagt, at der på sigt skal laves en bedre løsning til sikring af trafiksikkerheden ikke mindst for skolebørnene. Der skal udarbejdes en selvstændigplan for trafiksikkerheden på området og dens udvikling på sigt. Planen herfor er et selvstændigt projekt.

Endvidere peges på, at den før omtalte løberute ville kunne fungere og opgraderes til sikker skolevej med få sikrede vejkrydsninger. Stien vil holde børn væk fra de gennemgående og mere trafikerede veje.

5.1.6 Kunstgræsbane

Det er et fremtidigt ønske, at hallens fodboldanlæg udstyres med en kunstgræsbane, der er den moderne form for helårsbane til træning af nationalsporten – fodbold, udendørs året rundt. En kunstgræsbane er i nær fremtid en nødvendig investering for den lokale fodboldklub.

5.2 Ønsker til det konkrete projekt

Det er hallens vision, at skabe ”Den Indre Byfælled”. Betegnelsen ”Den Indre Byfælled” henviser til den gamle fælled i byens udkant, hvor et stort centralt græsareal var omkranset af mindre arealer i nicher mellem træer og buskadser. Her mødtes byens befolkning på de varme sommerdage til et rigt liv af boldspil og leg, træning og dans, solbadning og medbragt kaffe, festlige anledninger og almindelig fritid. Fælleden var et udflugtsmål for byens borgere, hvor man kunne begive sig hen uden nødvendigvis, at have forhåndsaftaler, idet man næsten altid vil have mulighed for at deltage i et eller andet. Måske selv havde en plan om udfoldelse eller blot vil betragte andre.

Billedet af byfælleden skal give inspiration til et tilsvarende indendørs rum med righoldige muligheder for både organiseret og selvorganiseret aktivitet i en blanding og variation, inspireret af de forskellige udfoldelsesarealer. Selvfølgelig skal der være de samme udfoldelsesmuligheder som i en almindelig idrætshal med en bane på 20 x 40 meter – men samtidig skal denne centrale ‘plæne’ omkranses af rum eller nicher, hvortil der er adgang, selv om der foregår aktiviteter på selve banen.

Fra rummene skal der være udsyn og deres indbyrdes adskillelse skal bære præg af lethed og visuel kontakt. Rummene skal indbyde til en lang række forskellige aktiviteter, som f.eks. dans, yoga, aerobic, kampsport, vægttræning og forskellige former for mindre boldspil samt kulturelle aktiviteter.
Herunder er de konkrete ønsker til projektet beskrevet:

5.2.1 Halkapacitet

Der skal etableres halkapacitet, der samlet leverer en kapacitet, der passer til de nuværende og fremtidige behov. Hallens kapacitet er mere end opbrugt og der mangler både faciliteter og arealer i Ramsø Hallen til at i mødekomme de nuværende behov. Der er således ikke plads til at udvikle de nuværende foreninger eller tage nye foreninger ind. Manglende udvikling er lig med afvikling, så det er af stor betydning for byens udvikling, selvforståelse og opdragelse af børn og unge, at kapaciteten tilpasses behovet, både til de nuværende og de fremtidige.

Der trænes i dag med opvarmningssalen, som overlap for de enkelte gymnastikhold, dvs. gymnasterne opvarmer i salen på loftet og går direkte til spring i springsalen, hal 2. Salen kan med rimelighed indeholde 30 børn eller 20 voksne, men huser i dag hold med et langt større antal deltagere.
Badminton efterspørger flere ledig haltider til badminton, men kan ikke få flere da hallerne er helt booket. Tidligere rådede badminton over lokaler på flyvestation Skalstrup, men disse er ikke længere til rådighed og kapaciteten herfra er overflyttet til Ramsøhallen.

Der kommer hele tiden forespørgsler udefra om muligheden for at opstarte nye initiativer som f.eks. volleyball, Indendørs tennis, Sport on demand, tværfaglige projekter med børneidræt mv. Disse projekter er ikke gennemførlige da der ikke pt. kan afses haltider til formålet og dræber initiativet.

Sidste år blev der afholdt kursus for instruktører der skulle arbejde med blind og svagtseende børn i idræt. Dette kursus, der forløb over 2 dage kunne kun gennemføres ved at aflyse andre aktiviteter i hallen.

Det vurderes, at hallen med den nuværende fordelingsmodel for haltider, er 95 % booket og de tider der er til rådighed er efter i lørdage og søndag efter kl. 20:00.

5.2.2 Halfaciliteter

Der findes i dag flere aktiviteter i Ramsø Hallen, som enten foregår udenfor hallen eller hvor de krævede arealer/faciliteter ikke er til stede. Nedenfor er beskrevet nogle de aktiviteter der i dag ikke er faciliteter til i den nuværende Ramsøhal.

5.2.2.1 Motionsforeningen

Motionsforeningen træner i dag i midlertidige barakker udenfor hallen og det er et krav, at et motionscenter tænkes indi det kommende projekt. Motionscenteret har kun en midlertidig tilladelse til at drive motionscenter i de nuværende bygninger. Motionsklubben er den hurtigst voksende klub i Gadstrup pt. og har siden opførelsen i 2007 udviklet sig til Gadstrups største forening målt på antal medlemmer.

Det at motionsforeningen er den største forening målt på medlemmer, er i fuld overensstemmelse med billedet i det resterende Danmark, hvor fitness og motionsklubber er registret som Danmarks største sportsgren.

Det er intensionen at motionscenteret skal være synlig i det kommende byggeri, således at det første der møder den besøgende er det høje aktivitetsniveau hos motionscenteret. Dette skal give inspiration til selv at blive aktiv i Ramsø hallerne og bibringe hele projektet liv.

5.2.2.2 Cafeteriet

Cafeteriet er utidssvarende og gammeldags. Der er et ønske at cafeteriet indtænkes i projektet på en ny måde, med en bedre placering og en åbenhed indtil hallerne, der vil kunne give stedet et bedre kundegrundlag og give plads til, at udvikle koncepter med bedre og mere sund mad.

Cafeteriets er en central del af det samlede kompleks og det er et klart ønske at det nye cafeteria vil kunne tilbyde byen et sted hvor byens borger har lyst til at komme og hvor rammerne og menuen indbyder til sammenkomst.

Det er tanken at der skal være indkig fra cafeteriet til hallerne så man kan sidde og se på aktivitet, hvilket igen bidrager til hallernes image om liv.

5.2.2.3 Gymnastik

Projektet med haludvidelsen blev i sin tid sat i søen for at tilvejebringe rimelige forhold til gymnastikken, der i dag ikke kan udlægge deres redskaber pga. for lidt plads. En springbane, som den der konkurreres på til bl.a. DM NM og EM måler ca. 40 meter bestående af en tilløbsbane, en fiberbane og et landingsmodul. Den nuværende gymnastikhal måler 20 x 20 meter. Det er et krav, at projektet tilvejebringer den fulde længde til gymnastikredskaberne. Det er endvidere et ønske, at den 20 år gamle springgrav, der må betegnes som udtjent, fornyes med et nyt og tidssvarende springgravsarrangement med hæve/sænkegrave og en pomfritgrav. De nye grave skal øge sikkerheden under indøvning af nye spring for børn og unge.

En stor del af gymnastikkens tid går med at udlægge og efterfølgende pakke redskaber sammen, hvilket er splid af god træningstid. Det tager omkring 25 min. at udlægge en springbane og ca. 10 min. at pakke den sammen igen. Det vil sige at mere end 25 % af træningstiden går med at håndtere redskaber, hvilket kunne være brugt til undervisning. Det er et ønske at det kommende byggeri tilvejebringer faciliteter således, at redskaberne kan forblive ude. Dette vil ligeledes øge levetiden på redskaberne.

5.2.2.4 Udendørsomklædning

Fodbold afdelingen er stærkt plaget af dårlige omklædningsforhold til både ude- og hjemmehold i udendørssæsonen. De nuværende omklædningsrum er for små og utidssvarende.

Det er et ønske, at der i projektet indtænkers nye moderne omklædningsrum til fodbold.

Tennis har ingen selvstændige omklædningsfaciliteter. Det er et ønske, at projektet i mødekommer dette ønske. Det er en mulighed at tennis på længere sigt, kan overtage fodboldens nuværende omklædningsrum, da tennis ikke kræver så meget plads som fodbold. En opgradering kan således være tilstrækkelig.

5.2.3 Ombygning af eksisterende faciliteter

Det er intensionen, at de eksisterende faciliteter skal udnyttes bedre og pladsen udnyttes optimalt. Dette skal sammen med en udvidelse fremskaffe den ønskede kapacitet på det samlede halanlæg. Dette skal ske ved at gennemgå behovet for hver enkelt aktivitet og tildele aktiviteterne faciliteter efter behov. Således kan ikke pladskrævende aktiviteter, mindre hold eller børnehold tænkes, at dele den en hal, ved at den opdeles på tværs.
Der er ønsker til en opdelingsmulighed af den eksisterende eller den nye hal i form af en skillevæg.

Den nuværende hal og dens faciliteter er designet alene til fodbold og håndbold i dimensionerne af hallen, men lever ikke op til tidens nye trends som dans, parkour, yoga, Zumba, kettlebell, Crosfit mv.
samt kulturelle arrangementer som teater, koncerter, forsamlinger og meget mere.

Det er intensionen at hallens faciliteter bliver mere fleksible så hallen kan opdeles, om prioriteres så den passer til en eller flere nye tiltag og ikke er dikteret af en håndboldbane. Der skal naturligvis stadig kunne spilles både håndbold og fodbold i Ramsø hallen. Et stort ønske fra byens borger er ”Sport on demand”, hvor man ikke er tilmeldt en speciel klub, men i stedet kan dykke sport når det passer en og dykkeforskellige sportsgren efter udbud og behov. Dette kræver ligeledes faciliteter, der tilvejebringer muligheden for at kunne tilbyde denne form på aktivitet.

5.2.4 Åben og imødekommende

Det er et ønske, at hallen fremstår åben og imødekommende og giver den besøgene eller udøveren lyst til at træde indenfor. Ved ankomsten skal man mødes af et åbent rum med lyse farver, der byder en velkommen i Ramsø Hallerne.
Dette kræver ombygning af den nuværende adgangshal eller etablering af en ny med oevsntående kompetencer.
Åbenheden tænkes indbygget ved at åbne hallerne så meget som muligt med gennemgik mellem rum og så meget udkig til naturen som muligt.
Imødekommenheden tænkes opnået ved farvevalget samt placeringen af de enkelte dele elementer i byggeriet. Endvidere tænkes der indbygget nutidskunst – gerne fra lokale kunstnere. Kunsten skal definere Ramsøhallen i den tid og det område vi befinder os i. Det vurderes at der kan søges midler til indkøb af den pågældende kunst så det ikke belaster byggeprojektet.

5.2.5 Nyt liv til hallen

Det er projektets intension at tilføre hallen nyt liv og gøre den til et moderne tingsted. I en landsby, hvor de små butikker er lukket og folk bor, men arbejder andre steder, er det af stor betydning for byens udvikling, at der findes et samlingspunkt som tidligere beskrevet.
For at opnå denne effekt er det ideen, at der skal tilføres nyt liv til hallen i form af mere varieret liv og aktiviteter. Her tænkes på liberale erhverv, et bedre og mere indbydende cafeteria samt forhold der tiltrækker borgere.

5.2.6 Helhedsoplevelse for besøgene

I forbindelse med at tiltrække folk til hallen, skal der etableres et miljø der tilgodeser de behov folk der besøger hallen, måtte besidde. Forældre der afleverer deres børn til aktiviteter, skal tilbydes faciliteter med netforbindelse til f.eks. at arbejde, til underholdning, til afslapning eller at dyrke motion f.eks. i motionscenteret.

5.2.7 Multifunktioner

Hallerne skal have indbygget en multifunktionalitet, der sikre at arealerne kan indrettes og benyttes efter behov. Det skal være de frivillige initiativer der dikterer hallens opdeling og ikke hallen der dikterer hvilke initiativer der kan bliver til noget.

5.2.8 Bygget til fremtiden

Visionen er, at der kan være behov for en indholdsmæssig fornyelse for at imødekomme udviklingen og skabe nogle rammer, der kan udvide brugerkredsen og give nyt liv til stedet.

Det nye liv skal tage sit udgangspunkt i, hvad der i forvejen er af traditioner og muligheder i området, og i de ønsker, der er til nye aktiviteter som f.eks. dans, yoga, aerobic, gymnastik, kampsport, styrketræning, rulleskøjteaktiviteter, mindre boldspil og kulturelle aktiviteter, som sættes i scene alt efter, hvem der er til stede, og hvilke rammer der byder sig.

Anlæggende skal være åbne for en skala af aktiviteter fra det foreningsprægede til det mere uformelle, og aktivitetsmæssigt favne bredt og give rammer for så mange samtidige aktiviteter som muligt.

5.2.9 Bæredygtigt byggeri

Det er et ønske at projektet udføres som et bæredygtigt byggeri, hvor der indtænkes alternative energi- og ressourcekilder, som solfangere, solceller, jordvarmeanlæg, regnvandskyl etc.

5.3 Arealbehov

Intentioner / arkitektur

Visionen for byggeriet er, at skabe det idemæssige grundlag for en udvidelse og ombygning af Ramsø Hallen til glæde og brug for børn, unge, familier og ældre i Gadstrup samt det nære opland. Det betyder at kultur og fritidslivet i området får tilført nye former for aktiviteter, der samtidig supplerer og forstærker de eksisterende muligheder.

Visionen for byggeriet er:

 • At bringe nyt liv til den gamle hal.
 • At løse et reelt problem med for få haltider og et stigende medlemstal i de mange frivillige foreninger i Gadstrup.
 • At imødekomme et stigende behov for haltid til nye frivillige foreninger i Ramsø Hallen.
 • At tilfører Ramsø Hallen udvidelse og omorganisering til så bred en målgruppe som muligt.
 • At rykke motionsklubben ind så den bliver en integreret del af bygningskomplekset.
 • At hallens samlede muligheder skal kunne fungere som tilbud til skoler og institutioner i det nære opland.
 • At anlægget skal være et supplement til kommunens øvrige aktivitetstilbud for motion og underholdning.
 • At udvikle hallens faciliteter så de kan imødekomme fremtidens behov for nye sportstilbud.
 • At udvidelsen gøres flexibel og tilfører multifunktionalitet.Den nye bygning forventes at udtrykke lethed og åbenhed, hvor der særligt tages hensyn til områdets karakter. Bygningen skal signalerer funktionen af et aktivitetssted, og samtidig åbne sig op overfor området og brugerne.Den indre arkitektur skal afspejle nutiden, men samtidig være en oplevelse for brugere. Kunst i det offentlige rum vil forstærke denne effekt.Hallernes fordeling og udformning skal afspejle rummenes brug til leg, motion, undervisning, oplevelse, konkurrence mv.Udvidelsen og den eksisterende hal skal således indrettes så flere aktiviteter kan foregå samtidig. Et område hvor undervisning og traditionel motion kan foregå. Et område hvor motion og bevægelse er i centrum, og måske opdelt så forskellige sportgrene får naturlige områder. Eksempelvis kan forskellige sportsgrene udføres samtidigt i samme rum – side ved side – med gensidig inspiration til følge.Som særskilt funktion flyttes Gadstrup Motion fra deres midlertidige barakker til en integreret del af det kommende hal kompleks. Motionsforeningen tænkes en fremtrædende plads som det første man møder ved ankomsten til hallerne. Den skal være med til at udstråle liv, motion og aktivitet i komplekset.Det er af væsentlig betydning, at hallens rum og de omgivende flader er belyst af den naturlige dagslysfarve, ligesom oplevelsen af de ydre omgivelser i deres naturlige farver og belysningsstyrker medvirker til at skabe attraktive forhold.Udvidelsen skal indrettes så den er handicap venlig.Det omkringliggende byareal inddrages i projektet ved at etablerer en løberute rundt om Gadstrup. Langs løberuten opstilles motionsredskaber af forskellig karakter. Enkelte steder opstilles motionsmaskiner til udendørsbrug og andre steder etableres der parkour faciliteter på naturlige elementer som træstubbe, marksten, balancebomme mv.
 • Parkourredskaber
 • Highec motionsredkaber

5.4 Materialevalg

I det efterfølgende er angivet hvilke specifikke krav og ønsker, der stilles til udvalgte bygningsdele og -funktioner.

Materialer, bygningsdele mv. skal vælges og udføres så det kan tåle brug som der er i en hal. Materialer og bygningsdele skal vælges så drifts- og vedligeholdelsesvenlige som muligt, dvs. minimal vedligeholdelse og lang holdbarhed.
Materialer skal vælges ud fra holdbarhed, vedligeholdelse og levetid. Alle skal virke til gunst for et langtidsholdbar løsning.
Farverne på de valgte materialer skal vælges så de opfylder de ønskede krav der er til lethed og imødekommenhed.
Materialerne skal vælges så byggeriet opfylder alle betingelser til lys- og lydmæssige og akustiske krav.
Der skal vælges bæredygtige materialer.

6 Økonomi

Der er i Roskilde kommunes budget for 2015 og 2016 afsat i alt kr. 15 mio. til udvidelse af Ramsøhallen. Beløbet afspejler det, som der kunne forhandles på det daværende tidspunkt og er primært afsat for at sikre gymnastikken i Gadstrup bedre faciliteter.

Siden er der i imidlertid sket en række udviklinger i Gadstrup, der i dag gør at det er et lidt andet projekt der vurderes, at være behov. Nedenfor er ændringerne beskrevet enkeltvist:

Gymnastikken er opdelt i 2 foreninger, hvor af den ene har meddelt flytning af foreningens virke til Roskilde. Dette efter lader et forventeligt mindre antal gymnaster i Gadstrup, hvorfor et fuldt ”stat of the art” springcenter ikke længere er påkrævet. I stedet skal projekt opfylde de basis krav der stilles til gymnastikundervisning, som tilvejebringelse af pladsforhold til redskaber og tilløb og et springgravsarrangement til erstatning for det 25 år gamle og udtjente gravkompleks.
Foreningerne i Gadstrup har oplevet en stadig fremgang, hvilket har gjort at hallerne i dag er fuldt booket og ikke har kapacitet til at udvikle de nuværende aktiviteter eller tage nye ind. Der er simplelthen udsolgt. Eksempelvis er badmintonforeningens lokaler på Skalstrup flyvestation ikke længere til rådighed og skal nu optages i Ramsøhallens halkalender.

Med den nye udvikling har der vist sig et unikt samarbejde i lokalområdet for at løfte hallens faciliteter ind i dette nye år tusinde, med deltagelse af alle blivende foreninger. Dette er en unik chance for at bibringe byen et kick start til en udvikling, som vil kunne blive selvkørende og som kan skabe rammerne for at byens frivillige slev sikre den fremtidige udvikling.
Derfor søges der om et tillæg til den eksisterende bevilling, som redegjort for nedenstående.
Hele projektet deles op i flere etaper, som kan udføres uafhængig af hinanden.
Første etape bliver selve haludvidelsen, som er meget presserende og efterspurgt.
For at indfri forventningerne, er ideen at udvide Ramsø Hallen samt ombygge hallerne til multifunktionelle haller med mange muligheder.

Tidsplan Handling Pris
1. Etape Færdig 2016
 • Indflytning af motionscenteret (2,0 mio.kr.)
 • Ombygning af cafeteria (2,0 mio.kr.)
 • Byggemodning (0,5 mio. kr.).
 • Nybyggeri (15,0 mio. kr.)
 • Fodboldomklædning (1,0 mio.kr.)
 • Bæredygtigt byggeri (3,0 mio.kr.)
 • Rådgivning og forundersøgelser (1,5 mio.kr.)

 

I alt excl. moms

 

 

 

25.000.000,-

2. Etape Færdig 2018
 • Etablering af løbestisystem rundt om Gadstrup ca. 4 km (1,0 mio. kr.)
 • Etablering af motionsredskaber langs løbe rute (1,0 mio.kr.)

 

I alt excl. moms

 

2.000.000,-
3. Etape Færdig 2020
 • Etablering af kunstgræsbane (Fodbold)

I alt excl. moms

 

5.000.000,-

 

Alle ovenstående beløb er excl. moms og udgifter til evt. forureninger.