Menu Luk

Referat generalforsamling 2014

Ramsø Hallen afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. marts kl. 19:30.

Generalforsamlingen afholdes i hallens mødelokale.

 Dagsordenen:

  1. Valg af dirigent. (Se bilag 1 vedr. rettidig indkaldelse)

Hans Nielsen valgt – Konstateret at der er indkaldt rettidigt og har været i Dagbladet 5.3.2014 – I tilfælde af afstemning foretager Hans stemmetællingen.

  1. Formandens beretning.

Se vedlagte bilag.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

  1. Fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab for det sidste afsluttede regnskabsår med bestyrelsens forslag om eventuel henlæggelse og udbytte.

Årsrapporten blev godkendt.

Frank sørger for det underskives af alle til næste bestyrelsesmøde.

  1. Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår.

Stigning i lønomkostninger og mere til rengøring pga. ændring i posteringsmetoden.
Budget blev godkendt.

  1. Valg af:

4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer:
Peer Knudsen (Badminton) – Valgt
Maiken Skov Jensen (Gymnastik) – Valgt
Frank R S (Motion) – Valgt
Søren Tofte – Valgt
Poul Petersen – Valgt (for 1 år – i stedet for Helle Gertz)

Lars Nørdahl – Modtager ikke genvalg
Eilif Enghave – Modtager ikke genvalg

Suppleanter:
1. suppleant – Eilif Eghave
2. suppleant – Susanne Petersen

2 foreningsrevisorer og 1 suppleant
Indstillet til at de 3 fortsætter. Vinni kontakter de 3.

Statsautoriseret revisor efter indstilling fra bestyrelsen.
Beierholm valgt

  1. Indkomne forslag..

§9
Gammel:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i den 3. måned efter regnskabsårets afslutning efter forudgående indvarsling i et eller flere lokale dagblade 8 dage forud.
Ny: (Godkendt)
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i den 3. måned efter regnskabsårets afslutning efter forudgående indvarsling i en eller flere lokalaviser minimum 8 dage forud.

Ændring: (Ikke godkendt)

§9 – 5. Valg af:
4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
2 foreningsrevisorer og 1 suppleant.
Statsautoriseret revisor efter indstilling fra bestyrelsen

  1. Eventuelt.

Hanne: Er flag hallens eller foreningens – Det er gymnastikforeningens flag.

Konstituering af bestyrelsen:

Vinni Smidt – Formand
Poul Petersen – Næstformand
Maiken Skov Jensen – Sekretær
Frank – Kasserer