Menu Luk

Afsluttende generalforsamling 2016

16/2-2016 i Ramsøhallen A.m.b.a i solvent likvidation.

Referat.

 Der forelå endelig dagorden udarbejdet af likvidator den 11. februar 2016 med nedennævnte punkter.

  1. Valg af dirigent Henning Riber blev foreslået og valgt. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt i Heden for 14 dage siden.
  2. Fremlæggelse af likvidationsregnskab pr. 31/12-2015 med hertil knyttet årsregnskab for 2016 til godkendelse – regnskaberne kan ses på hallens hjemmeside: Likvidator foretog en overordnet regnskabsgennemgang. På side 9 ses indtægterne på 1.811.528. Aktiver i alt 11.568.559. Passiver i alt 11.567.559. Overførsler til næste år 2.283.824. Likvidationsomkostninger udgør 300.000. Balancen er således knap 11 millioner. Skyldige likvidationsomkostninger er 114.719Likvidator gav udtryk for, at regnskabet kunne godkendes af ham, men indhentede generalforsamlingens bemyndigelse til at afvente underskrift af dette afventende Roskilde Byråds behandling af kommunaliseringen på byrådsmødet den 30. marts 2016
  1. Udlodning af andelskapital
    Roskilde kommune (overdragelsesaftale): De der er ansat og aflønnet af hallen overgår nu til at blive ansat og aflønnet kommunalt. Lejeaftalen med Gadstrup Motion respekteres af kommunen og indgår som en del af overdragelsesaftalen. Overdragelsesaftalen kan først endelig godkendes på byrådsmødet den 30. marts 2016 og likvidationen kan først endelig afsluttes efter dette.
    Likvidator tiltræder følgelig først udkastet til overdragelsesaftale, når Roskilde.
    Kommunes underskrift foreligger og indbetaling i henhold til aftalen er modtaget.Spørgsmål til overdragelses aftalen omkring det beløb på 1,7 mill. Der i forhold til vedtægterne skal gå til sportslige gøremål i det gamle Ramsø kommune. Pengene eksisterer som sådan ikke konkret, men Roskilde Kommune er forpligtet til at sikre, at der er sportslige aktiviteter i Gadstrup som en del af Roskilde Kommune. Ville kun kunne komme til udbetaling i så fald hallen blev solgt til private anliggender.Roskilde Kommunes repræsentant på generalforsamlingen oplyste, at hele kommunaliseringen af Ramsø Hallen var opstået som følge af et krav fra tilsynsmyndighedsside, som ikke kunne godtage en kommunes deltagelse i haldrift i andelsselskabs regi med eje af en så betydelig del af andelskapitalen som den her foreliggende.Andelsselskabet ophører og dermed også de gamle vedtægter. Roskilde kommune bliver dermed den øverste myndighed for Ramsø Hallen fremadrettet og skal derefter også godkende nye vedtægter mm.Øvrige andelshavere: Beløbet (213.426,00 kr.) indsættes efter modtagelsen af beløbet fra Roskilde Kommune på en separat konto, hvilket forhåbentlig sker snarest. Likvidator indrykker en annonce om den nærmere fremgangsmåde ved udbetaling i de lokale dagblade, så andelshavere kan henvende sig med deres krav om udbetaling af deres andel i henhold til udstedt andelsbevis.

 

  1. Evt. (Fremtidig ledelse under Roskilde Kommune)Den fremtidige drift af og arbejde med Ramsø Hallen kommer til at foregå næsten uden ændringer i den nye konstellation i forhold til den gamle halbestyrelses arbejde og beføjelser. De nye vedtægter er forhåndsgodkendt af Roskilde Kommune, men kan først endelig godkendes på næstkommende byråd den 30/3-2016. Den stiftende halforsamling kan derefter afholdes og den nye halbestyrelse vælgesKommentarer til de nye vedtægter: paragraf 9 stk.5 at der bliver noteret at halinspektøren refererer til bestyrelsen ved formanden.Paragraf 8 stk.3 uddybes at dispensationen til stk.2 handler om der kan dispenseres på tidsfristen på de 14 dage for navnene på de opstillede kandidater.