Menu Luk

Brev Kultur- og Idrætsudvalget

Gadstrup den 22. januar 2014

Til
Kultur- og Idrætsudvalget Roskilde kommune.

Vedr.:  Udvidelse af Ramsø Hallen i Gadstrup.

Bestyrelsen for Ramsø Hallen og projektgruppen for Ramsø Hallens udvidelse, er i fuld gang med arbejdet omkring den forestående hal-udvidelse.

Det er en proces, som har været pågående igennem flere år, men nærmer sig med hastige skridt den aktive byggefase, som forventes at starte i 2015 og afsluttes i 2016.

Efter TeamGyms beslutning, om at forlade Ramsø Hallen for i stedet, sammen med 3 søsterforeninger, at etablere sig i Roskilde, måtte planerne for Ramsø Hallens udvidelse totalt revurderes og tænkes ind i nye perspektiver.
Ikke fordi behovet for en hal-udvidelse er blevet mindre på grund af TeamGyms fraflytning. Men for at sikre en rigtig beslutning om hal-udvidelsen.

I året 2013 har arbejdet hovedsageligt været en grundig kortlægning af, hvad borgerne i Gadstrup og omegn ønsker, hvad det reelle behov er og hvad det fremtidige behov forventes at være.
Denne kortlægning omfatter en skriftlig spørgeundersøgelse blandt alle foreninger under Gadstrup Idræts Forening (GIF), hvor hver bestyrelse er blevet bedt, om så realistisk som muligt, at beskrive forventningerne om, hvordan deres forening ser ud om 10 år og dermed også behovet for hal- faciliteter.
Der er også, med hjælp fra DGI Huse og Haller, gennemført en borgerundersøgelse, med det formål, at kortlægge tilfredsheden med eksisterende idrætstilbud og ønsker til fremtidens idræts tilbud i lokalområdet.

Disse to undersøgelser samt en vurdering af presset på de eksisterende idrætsfaciliteter, danner grundlag for projektgruppens arbejde med at skitsere, planlægge og få iværksat den endelige hal-udvidelse.

Der er rigtig mange faktorer at tage højde for, men projektgruppens største ønske og ansvar er, at fremtidssikre den kommende hal-udvidelse.
Med det menes, at der skal imødegås alle de krav og behov, som fremtidens trends inden for idrætten giver.
Men det er også vigtigt, at tænke de samfundsmæssige krav om motion med hensynet til sundhed og forebyggelse, som skal implementeres i skoler og idrætsforeninger.

Alle undersøgelser viser, at der sker en positiv ændring i hele befolkningens idrætsvaner, som betyder, at der allerede nu er et kæmpe pres på Ramsø Hallens faciliteter. Et pres som fordrer, at der er flere, men mindre lokaler til rådighed. Hvilket leder hen mod en hal-udvidelse med mulighed for, at dele op i 2-3 mindre rum.

Det er også vigtigt, at fremtidssikre og imødegå behovet for det tætte samarbejde med Ramsø Hallens nabo, nemlig Gadstrup skole.
Gadstrup skole er idrætsskole. Der skal være mulighed for at udvikle og udnytte de sundhedsfremmende aktiviteter i skolen. Mere motorisk træning. Kombinationen af indlæring og bevægelse for børn med anderledes indlæringsbehov.

Projektgruppen for hal-udvidelsen arbejder ansvarligt og bevidst på, at imødekomme de åbenlyse krav til en fornuftig og bæredygtig løsning, som det overhovedet er muligt.
Når det er sagt, må det understreges, at det nuværende budget, som er på 15 mio. kr., afsat på anlægsbudgettet for 2015 og 2016, allerede nu ser ud til, at være i underkanten af behovet.
Vurderingen er gjort, uden der er brugt store armbevægelser og urealistiske drømme.
For projektgruppen giver det ikke mening at gå i gang med en hal-udvidelse, som allerede om få år er utilstrækkelig til at dække brugernes behov, når det er tydeligt, hvad behovet er og dette kan imødegås med en relativ mindre forøgelse af bevillingen.

Så snart projektgruppen har færdiggjort og beskrevet det endelige oplæg til hal-udvidelsen, vil projektgruppen gerne fremlægge og argumentere det endelige projekt.
Ramsø Hallens bestyrelse og projektgruppen ser frem til velvilje fra Kultur- og Idrætsudvalget side til en ekstra bevilling til byggeriet.

Omtalte projektbeskrivelse vil være klar ultimo februar måned og vil herefter blive fremsendt til Kultur- og Idrætsudvalget.

Formand Ramsø Hallen                                                                       Formand for projektgruppen

­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________                                                             ­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________
Vinni Smith Dinesen                                                                                                  Henning Riber