Menu Luk

Som udløber af problematikken omkring ejerskabet i Ramsø Hallen i forhold til kommunens andele, har Roskilde Kommune begæret ekstraordinært generalforsamling med henblik på, at få ejerskabet lovliggjort.
Dette vil komme til at ske i form af en godkendelse af likvidationsplan for Ramsø Hallen Amba.
Yderligere information under fanen — Kommunalisering —

—————————————————————————————————-

Udkast til:

VEDTÆGTER
FOR
RAMSØ HALLEN

Disse vedtægter er forfattet/udarbejdet i samarbejde mellem den afgående bestyrelse for Ramsø Hallen Gadstrup amba og Roskilde kommune.
Vedtaget på Ramsø Hallens ordinær generalforsamling 18.03 2015, og godkendt af Roskilde byråd xx.xx.xxxx, med virkning fra ophør af Ramsø Hallen Gadstrup amba
 • 1

Ramsø Hallen er en del af Roskilde kommune og bopælen er Ramsømaglevej 19, 4621 Gadstrup.

 • 2

Formålet er at drifte Ramsø Hallen Gadstrup, og i den forbindelse varetage alle brugere/afdelingers interesser, ud fra det af Roskilde kommune godkendte driftstilskud.

 • 3

Alle borgere med interesse for Ramsø Hallen kan deltage i den årlige halforsamling.

 • 4

Stk. 1. For Ramsø Hallens forpligtigelser hæfter Roskilde kommune.

Stk. 2. Roskilde byråd er Ramsø Hallens højeste myndighed.

 • 5

Der afholdes hvert år halforsamling i den 3. måned efter regnskabsårets afslutning med forudgående indvarsling på hallens hjemmeside og ved opslag i hallen, minimum 14 dage forud.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab for det sidste afsluttede regnskabsår.
 4. Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af
 • 3 bestyrelsesmedlemmer og 1
 • Registreret revisor efter indstilling fra bestyrelsen
 1. Eventuelt
 • 6

Stk. 1. Ekstraordinær halforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det fornødent.

Stk. 2. Endvidere kan mindst 50 stemmeberettigede begære afholdt ekstraordinær halforsamling, når anmodning derom, underskrevet af de pågældende stemmeberettigede og med angivelse af dagsorden, indsendes til bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at supplere den foreslåede dagsorden, og skal foranledige halmødet afholdt inden 1 måned fra begæringens modtagelse.

Stk. 4. Indkaldelse sker på samme måde som gældende for den ordinære halforsamling.

 • 7

Stk. 1. Afgørelser på halforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, dog kræver ændring af vedtægter mindst 2/3 stemmeflertal. Vedtægter skal efterfølgende godkendes af Roskilde Byråd

Stk. 2. Halforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.

Stk. 3. Stemmeret har alle medlemmer af Gadstrup Idrætsforening. Stemmeret kræver min. 6 måneders medlemskab.

Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på halforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar.

 • 8

Stk.1. Ramsø Hallen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 6 vælges på den årlige halforsamling for en periode af 2 år med 3 hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk.2. Hver afdeling i Gadstrup Idrætsforening kan opstille én kandidat til bestyrelsen. Kun opstillede kandidater kan vælges til bestyrelsen. Navne på opstillede kandidater skal foreligge senest 14 dage før afholdes af den årlige halforsamling. Kandidaterne offentliggøres på Ramsø Hallens hjemmeside.

Stk. 3. Bestyrelsen kan dispensere fra § 8 stk.2.

Stk.4. På den første stiftende halforsamling vælges 6, hvoraf halvdelen – efter lodtrækning – er på valg på halforsamlingen i 2016.

Stk. 5. Roskilde byråd vælger blandt sine medlemmer, et bestyrelsesmedlem. Dennes valgperiode vil altid være identisk med byrådets funktionstid.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 • 9

Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte forretningsudvalg og andre udvalg og bestemmer forretningsordenen for disse.

Stk. 2. Bestyrelsen har kompetencen til at ansætte og afskedige halinspektør, og udarbejder stillingsbeskrivelse.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 4. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse.

Stk. 5. Halinspektøren varetager den daglige drift.

 

 • 10

Hvervet som bestyrelsesmedlem er som sådant ulønnet.

 • 11

Regnskabet følger kalenderåret, og skal fremlægges på Ramsø Hallens hjemmeside senest 14 dage før den årlige halforsamling.

 

Ramsø Hallen | Ramsømaglevej 19 | 4621 Gadstrup | tlf. 46 19 10 01