Referat generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamling i Ramsøhallen 26.03.13

Der var mødt 14 deltager til generalforsamlingen, udover dirigenten og den siddende bestyrelse. Stemmeberettiget var andelshavere, eller repræsentant for andelshavere.

Frank bød velkommen og herefter kunne generalforsamlingen begynde jævnfør dagsorden.

1. Valg af dirigent Frank foreslog Helle Christensen som dirigent, hvilket blev godkendt. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovlig varslet og i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Formandens beretning Frank berettede om året der var gået (vedhæftet som fil). Herefter åbnede dirigenten for spørgsmål og kommentarer. Dirigenten indledte med at anerkende den nye driftsaftale mellem Ramsøhallen og Roskilde Kommune, som vil få en positiv effekt på hverdagen for hallens brugere.

Herefter fulgte en præsentationsrunde på opfordring fra de fremmødte.

Fra forsamlingen lød spørgsmål om hvorvidt haludvidelsen er skrinlagt. Til dette svarede Frank, at det på ingen måde er hensigten, men at haludvidelsen har taget en anden retning efter beslutningen om, at GTG vil indgå i et gymnastikhus i Roskilde. Bestyrelsen har derfor på sit seneste møde besluttet, at der skal nedsættes et nyt udvalg, som skal arbejde med haludvidelsen med baggrund i en brugeranalyse. Frank påpegede, at der er faciliteter i hallen til at fortsætte gymnastikken, blot ikke gymnastik på eliteplan, som har behov for bedre faciliteter. Frank redegjorde herefter for den konkrete baggrund for beslutningen om at flytte GTG til Roskilde.

Der blev fra forsamlingen tilkendegivet en overrepræsentation i bestyrelsen fra GTG, og bestyrelsen blev bedt om at redegøre for dette.

Lars Berg blev spurgt om risikoen for, at Roskilde Kommune vil ændre bevillingen, når der samtidig er planer om at opføre et gymnastikhus i Roskilde.  Til dette svarede Lars, at der ikke er udsigt til at bevillingen frafaldes, ej heller til at tidshorisonten ændres.  Lars understregede dog, at det er væsentligt, at det snart kommer en samlet udmelding omkring ønsker for hallens fremtid. Forsamlingen spurgte til risikoen for GTG som en nødvendig forudsætning for haludvidelsen, hvilket Lars afviste.

Der blev spurgt til GTG´s ressourceanvendelse af hallen, hvilket ikke kunne konkretiseres, men at der er tale om et betydeligt timeantal. Der blev endvidere spurgt til, hvornår der træffes en endelig beslutning omkring gymnastikhuset i Roskilde, men Frank havde ingen tilbagemelding på dette. Lars understregede, at der fortsat skal være plads til GTG i Ramsøhallen, indtil der findes alternativer til dette.

Forsamlingen påpegede at den del af gymnastikken, som bliver tilbage i Ramsøhallen (Gadstrup Gymnastikforening), også har brug for forbedrede faciliteter. Bl.a må det forventes at der vil ske en tilgang af medlemsantallet.

Derefter blev beretningen godkendt.   3. Fremlæggelse til godkendelse det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår, med bestyrelsens forslag til hensættelse og udbytte Hans fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.

4. Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår Bestyrelsen udarbejder budget, når fremskrivelsesprocenten for næste års budget kendes. Generalforsamlingen godkendte proceduren.

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Hans Nielsen – ønsker ikke genvalg, Helle Gert Christensen – ønsker genvalg, Hans Kurt Johansen – ønsker genvalg, Frank Jakobsen – ønsker genvalg, Tina Larsen – ønsker ikke genvalg. Desuden er på valg: 2 suppleanter, 2 foreningsrevisorer: 1. Poul Erik , 2. Leif Billesø og 1 suppleant Bjarne Hansen – alle ønsker genvalg. Sluttelig statsautoriseret revisor, efter indstilling fra bestyrelsen. Dirigenten redegjorde for valgprocessen jævnfør vedtægterne. Der opstillede 3 kandidater: Lars Kristensen, Lars Nørredal og Vinni Smith Dinesen. Det blev besluttet at anvende skriftlig afstemning med angivelse af 5 kandidater til bestyrelsen. Som stemmetællere blev valgt Lars Berg Olsen og Poul Petersen. Valgt til bestyrelsen blev: Hans Kurt Johansen, Lars Christensen, Vinni Smith Dinesen, Helle Gert Christensen og Lars Nørredal, sidstnævnte kandidat for 1 år, de resterende kandidater for 2 år.

Som suppleant opstillede 3 kandidater: Poul Petersen, Frank Roslung-Stilou og Susanne Skjold Petersen. Som stemmetællere blev valgt Hans Nielsen og Lars Berg Olsen. Poul Petersen og Frank Roslung-Stilou blev valgt som suppleanter.

Foreningsrevisorerne fortsætter uændret.

Bestyrelsen indstillede Beierholm som fortsat statsautoriseret revisor, hvilket blev godkendt.

6. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt Forsamlingen foreslog, at der årligt indsamles ønsker fra GIF, som kan gives videre til halbestyrelsen.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og den nye bestyrelse blev samlet til konstituering.

29.03.13 Helle Gert Christensen

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Ramsøhallen 26.03.13

Til stede:  Lars Christensen, Lars Nørredal, Vinni Smith Dinesen, Hans Kurt Johansen, Eilif Enghave, Søren Tofte, Lars Berg Olsen og Helle Gert Christensen.

Eneste punkt på dagsorden var bestyrelsens konstituering. Det blev drøftet om konstitueringen kunne vente til næste møde efter påske, men Lars Berg pegede på det uhensigtsmæssige i dette. Vinni Smith Dinesen pegede på sig selv som kommende formand, hvilket blev vedtaget.

Helle Gert Christensen meddelte at hun trak sig fra bestyrelsen, som følge af, at Frank ikke blev genvalgt. Helle blev bedt om at genoverveje dette til efter påske.

Det blev derefter besluttet at afvente den endelige konstituering til næste møde, som finder sted den 10. april 20013 kl. 19.30 i Ramsøhallen. Det blev besluttet at suppleanterne deltager i det første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen bedes overveje poster og deltagere i arbejdsgruppe vedr. haludvidelsen.

Vinni fremsender dagsorden til Helle, som rundsender denne til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

29.03.13 Helle Gert Christensen