Referat –

Referat fra bestyrelsesmøde i Ramsøhallen 29.1.2014 kl.19.30

Fremmødte
Vinni Smith Dinesen, Søren Tofte, Lars Nørredal, Poul Petersen, Eilif Eghave, Henning Rieber, Lars Christensen, Frank Roslyng-Stilou.

Fraværende:
Lars Berg Olsen, Hans Kurt Johansen

Punkt 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ref. fra forrige møde godkendt medfølgende kommentarer:

De omtalte budgetposter som skal overholdes er:

  1. ”Personaleudgifter” og ”Rengøring”
  2. ”Reparation og vedligeholdelse” og ”Nyanskaffelser”
  3. ”Forsikring og skat”, ”Termin”, ”Renter & gebyr + telefon”, ”Administration” og ”Revision”.
  4. ”Vand”, ”El” og ”Varme”

Udgifter kan flyttes indenfor disse grupper, men samlet må budgettet for posterne i gruppen ikke overskrides. I så fald skal bestyrelsen orienteres og godkende overskridelse

Opfølgning i forhold til sidst:

Den ene fryser i cafeteriet er sløjfet.

Redskabsaftale er fortsat ikke underskrevet. Vi kan ikke tvinge nogen, men Henning rykker men ellers afventer vi generalforsamlingen i de 2 gymnastikafdelinger.

Der er udfærdiget ny kontrakt vedr. Halinspektør Henning Rieber, men den er ikke endelig underskrevet/endnu, grundet Vinni godt vil have det juridiske på plads med hjælp fra HR afd. Roskilde Kommune.

Åbning af cafeteriet: Der foregår stadig dialog i og med fodbold. Der er fra de frivillige som står for forpagtningen modstand mod dette og første melding var, at besluttede hallen at dørene skulle åbnes, ville det blive uden de nuværende frivillig dvs. ingen til at drive cafeteriet. Forpagtningsaftale vedlagt som bilag.

Der var ingen der ville presse på, men vi håber på en fortsat dialog med cafeteriet om en evt. løsning. Fodbolden fortsætter dialogen internt. Et alternativ kan være at der laves noget i foyeren.

Punkt 2 – Status daglig drift v/ Vinni og Henning

Varmtvandsbeholder er helt stået af. Formentlig if. med afprøvning af rør og installationer på skolen. Beholderen blev repareret sidste år, men kunne ikke holde mere. Den klarede 40 år.

Vi har budgetteret med 80.000 i år til udskiftning, men prisen kommer nok nærmere til at ligge på 150.000 da der skal laves om på en del installationer og diverse rør samtidig isoleres.

Punkt 3 – Status Økonomi v/ Henning.

Regnskab 2013

Regnskabet er opgjort og viser et overskud på 178.456. Kassebeholdning lyder på 346.078,65 ved årets udgang.

Resultatet er tilfredsstillende.

Regnskab for 2013 vedlagt.

Regnskab 2014

Grundet omkostninger til udskiftning af varmtvandsbeholderen, så er den del af budgettet for 2014 til nyanskaffelse allerede anvendt.

Henning har oplyst af indvendige døre i Hal 1 trænger til udskiftning. Henning indhenter tilbud, men generelt var der ikke holdning til at igangsætte noget, før vi har fuldt overblik over hvad den endelige omkostning bliver til ny varmtvandsbeholder. Udgiften til udskiftning af alle døre forventes at ligger omkring 150.000 kr. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til selv inden næste møde tage et kik på dørene – især til omklædningsrummene.

Afdrag til kommune udgør ”kun” én gang 45.200. Budgetteret med 80.000. Desuden udløber det ene lån i år. Herefter vil der kun være stort lån på 30.000 pr. år tilbage, som udløber i 2026.

Punkt 4 – Status projektgruppen for haludvidelsen v/Henning og Vinni

Haludvidelsesgruppen består af:
Helle Valsgaard, Tina Tofte, Lars Christensen, Hans Kurt, Henning Rieber, Vinnie Schmidt, Bo Schøtte.

Vinnie trækker sig pga. tid, men Lars Nørredal el Frank Roslyng-Stilou vil melde sig i stedet.

Next step: Der er dialog med ”Lokale & anlægsfonden” som har støttet bl.a. forskønnelse af halbyggeri.

Der er en løbende kommunikation til kommunen for at sikre at alle er orienteret om status og fremdrift. Sendt brev vedlagt som bilag.

Byggeriet til en multihal forventes at blive væsentlig mere end de budgetterede 15 mio. Multihallen som netop er anlagt i Havdrup, kostede 23 mio. Denne ligger nok i nærheden af vores mål og ønsker til en hal.

Punkt 5 – Diverse

Søren er på valg – modtager genvalg Eilif er på valg – modtager ikke genvalg, men stiller op som suppleant Poul er på valg – modtager genvalg

Vi mangler således pt. at sætte navn på et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Alle opfordres til at tænke i potentielle kandidater.

Søren indkalder til generalforsamling. Der laves opslag på opslagstavle, på hjemmeside og på heden.

Generalforsamling findes sted 25.3 kl. 19.30. Formøde kl. 18.30 for nuværende bestyrelse.

Henning har haft dialog med NCC vedr. gennemgang af hallen vedr. evt. tiltag som kan reducere omkostninger til el, vand, varme m.v. Det blev dog besluttet ikke at gå videre og i stedet tage vurderingen selv. Vi forventer, at langt de fleste mulige tiltag kender vi godt, så en stor del af udgifterne til en sådan rapport kan være spild af penge. Oplæg til energitest fra NCC vedlagt.

2.2.2014

Søren Tofte Sekretær Halbestyrelsen
 

 

Comments are closed.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com